Algemene Voorwaarden - Bedzzzy

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden | Directe aankoop

Algemene voorwaarden voor directe aankoop. Let op! Mocht je maandelijks betalen dan gelden voor jou andere algemene voorwaarden.

Inhoudsopgave:

 • Artikel 1: Definities
 • Artikel 2: Identiteit van de ondernemer
 • Artikel 3: Toepasselijkheid
 • Artikel 4: Het aanbod
 • Artikel 5: De overeenkomst
 • Artikel 6: Herroepingsrecht
 • Artikel 7: Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
 • Artikel 8: Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en de kosten daarvan
 • Artikel 9: Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
 • Artikel 10: Uitsluiting herroepingsrecht
 • Artikel 11: De prijs
 • Artikel 12: 90 dagen uitproberen
 • Artikel 13: Conformiteit, garantie en statiegeld regeling
 • Artikel 14: Levering en uitvoering
 • Artikel 15: Klachtenregeling
 • Artikel 16: Geschillen
 • Artikel 17: Aanvullende of afwijkende bepalingen 

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 1. Dag: kalenderdag;
 1. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 1. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 1. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 1. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 1. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2: Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Bedzy B.V.

Handelend onder de naam: Bedzy B.V.

KvK-nummer: 75126389
Btw-nummer: 860153496B01

Vestigingsadres: 
Zutphenseweg 6, 7418 AJ, Deventer

Bereikbaarheid:

Telefoonnummer klantenservice: 085-1308568

Van maandag t/m vrijdag vanaf 09.00 uur tot 17.00 uur

E-mailadres: info@bedzzzy.com

Artikel 3: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk koopaanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen koopovereenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 1. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 1. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 1. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4: Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 1. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5: De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 1. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 1. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 1. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 1. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 • het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 • de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 • indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6: Herroepingsrecht 

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 1. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 • als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 • bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 1. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 1. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7: Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 1. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 1. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8: Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en de kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 1. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 1. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 1. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 1. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 1. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 1. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
 • de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
 • de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 1. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
 • hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
 • hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
 • de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9: Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 1. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 1. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 1. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10: Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
 1. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 1. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
 • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 • de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 1. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
 1. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 1. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 1. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 1. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 1. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 1. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 1. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft.
 1. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 1. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop.
 1. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
 • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 • de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11: De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 1. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 1. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 1. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 • de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12: 90 dagen uitproberen

 1. Er geldt een proefperiode van 90 dagen om een bedzzzy matras uit te proberen. Voldoet het bedzzzy matras niet aan de verwachtingen dan kan het matras binnen de proeftermijn retour worden gestuurd.
 1. Indien je gebruik wilt maken van je retourrecht verzoeken we je binnen 90 dagen nadat je het bedzzzy matras hebt ontvangen te mailen naar support@bedzzzy.com. Binnen twee weken na het aanmelden van je retourverzoek zal contact met je worden opgenomen om een afspraak te maken om het matras op te halen.
 1. Indien je gebruik maakt van het retourrecht, zullen kosten in rekening gebracht worden:
 • Deze kosten bestaan uit de installatie-en ophaalkosten, en bedragen in totaal €50,- voor een één-persoonsmatras* en €100 voor twee één-persoonsmatrassen of één tweepersoonsmatras**.
 1. Binnen een termijn van 90 dagen vanaf de dag dat bedzzzy bij je thuis is opgehaald zal het aankoopbedrag minus de installatie-en ophaalkosten worden teruggestort.

*Onder de eenpersoonsmatrassen vallen de volgende maten: 80×200, 80×210, 90×200, 90×210.

**Onder de tweepersoonsmatrassen vallen de volgende maten: 140×200 en 140×210, 160×200, 160×210, 180×200, 180×210, 180×220.

Artikel 13: Conformiteit en garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 1. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 1. Bedzzzy biedt een garantie van 5 jaar op de via www.bedzzzy.com verkochte matrassen en boxsprings.
 1. De garantie is geldig in het geval van:
 • scheuren die zijn ontstaan ondanks correcte behandelingswijze van het matras;
 • gebreken met de materialen of constructie.
 1. De garantie is niet geldig in het geval van:
 • de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 • persoonlijke voorkeuren wat betreft het comfort die buiten de 90 dagen uitproberen vallen;
 • schade veroorzaakt door, maar niet beperkt tot, sneeën, brandplekken, scheuren, vloeistoffen of vlekken.

Artikel 14: Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 1. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
  De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 1. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 1. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 15: Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. Dit kan via support@bedzzzy.com.
 1. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.
 1. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten vervangen of repareren.
 1. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 16: Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 1. De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan, die u hier kunt vinden http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Consumenten hebben de mogelijkheid om dit platform te gebruiken voor de beslechting van geschillen.

Artikel 17: Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Algemene voorwaarden | Abonnement

Algemene voorwaarden voor maandelijks betalen. Let op! Mocht je een direct aankoop doen dan gelden voor jou andere algemene voorwaarden.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ELBUCO B.V.

Vastgesteld op 26 augustus 2020

1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen en rechtsbetrekkingen, hoe ook genaamd (hierna: Overeenkomst), tussen Elbuco B.V., gevestigd te (5301 LA) Zaltbommel aan de Oude Bosscheweg 7 geregistreerd in het handelsregister onder nummer 30041604 (hierna: Elbuco) en Huurder op grond waarvan Elbuco aan Huurder zaken en/of diensten levert, verhuurt en/of op andere wijze ter beschikking stelt (hierna: Product), van het ogenblik af, dat Huurder aan Elbuco om een aanbieding vraagt, dan wel Elbuco, al dan niet gevraagd, een aanbieding doet.

1.2 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Elbuco en Huurder in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

1.3 Alle aanbiedingen van Elbuco geschieden vrijblijvend.

1.4 Elbuco behoudt zich het recht voor om bij huurder een kredietwaardigheidstoets af te nemen en op basis van zo’n toets een huuraanvraag af te wijzen.

2. Totstandkoming Overeenkomst 2.1 De Overeenkomst komt tot stand na (digitale) ondertekening door Huurder en Elbuco.

2.2 Huurder kan de Overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden tot een termijn van 14 dagen te rekenen vanaf de dag nadat de Overeenkomst wordt gesloten. Indien de Huurder uitdrukkelijk heeft verzocht om nakoming van de Overeenkomst door Elbuco gedurende de hiervoor vermelde termijn van 14 dagen, is de Huurder wanneer de Overeenkomst op grond van dit artikel wordt ontbonden de huur verschuldigd voor de periode dat Huurder het Product in gebruik heeft gehad.

3. Gebruik van het Product door Huurder 3.1 Huurder is gehouden voor zover dat in zijn vermogen ligt (de inhoud van) het Product terstond na ontvangst en in elk geval voor ingebruikneming te controleren. Bij twijfel omtrent de goede staat, alsmede bij kenbare slechte staat van het Product en/of de inhoud daarvan zal Huurder Elbuco daarvan terstond telefonisch op de hoogte stellen.

3.2 Huurder gedraagt zich als goed huurder, gaat zorgvuldig met het Product om, onder andere door het tegen beschadiging en/of diefstal te beveiligen, er geen wijzigingen in aan te brengen, zegels of coderingen te verwijderen of te verbreken en/of eventueel optredende schade zoveel mogelijk te beperken.

3.3 Huurder zal bij de aflevering en het gebruik van door Elbuco geleverde producten, alle instructies van Elbuco en de fabrikant van het betreffende Product opvolgen.

3.4 Huurder verricht zelf geen reparaties aan het Product en/of laat daaraan geen reparaties verrichten, tenzij Elbuco hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven.

3.5 Huurder dient op eerste verzoek onverwijld toegang tot het Product te verlenen, zodat Elbuco de toestand daarvan kan inspecteren.

3.6 Indien Huurder constateert, vermoedt of redelijkerwijs kan vermoeden dat zich enig defect, mankement, diefstal en/of schade aan en/of als gevolg van het gebruik van het Product voordoet dient hij Elbuco daarvan onmiddellijk en in elk geval binnen 48 uur in kennis te stellen. Hetzelfde geldt, indien het Product is blootgesteld aan een sterke warmtestraling, zoals bij brand, of aan enige andere omstandigheid of invloed, waarvan Huurder vermoedt of redelijkerwijze had kunnen vermoeden, dat deze omstandigheid of invloed op enigerlei wijze direct of indirect enig schadelijk effect op het Product kan hebben gehad. Elbuco is niet aansprakelijk voor enige schade aan het Product ontstaan door de te late melding.

3.7 In geval van verlies van en/of schade aan het Product als gevolg van diefstal en/of vandalisme doet Huurder daarvan onmiddellijk aangifte bij de politie en verstrekt Elbuco onmiddellijk daarna een kopie van het proces-verbaal van aangifte.

3.8 Het door Elbuco aan Huurder ter beschikking gestelde Product blijft eigendom van Elbuco, tenzij Huurder het Product van Elbuco heeft gekocht als hierna onder artikel 9 bedoeld.

3.9 Huurder verplaatst het Product niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Elbuco naar een ander adres dan het in de Overeenkomst opgenomen bezorgadres (bijvoorbeeld bij verhuizing) en geeft het Product niet aan een derde in gebruik, tenzij de aard van het Product met zich meebrengt dat dit regelmatig wordt verplaatst of aan

derden in gebruik wordt gegeven. De Huurder verhuurt het Product niet onder en Huurder is niet gerechtigd het Product in eigendom aan een derde over te dragen of deze met een beperkt recht te bezwaren dan wel onderhouds-, reparatie- of herstelwerkzaamheden door een derde te laten uitvoeren. Bij het niet naleven van deze verplichting is Elbuco, onverminderd haar overige rechten en verplichtingen, zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling, te allen tijde gerechtigd het Product terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevindt, zulks volledig voor rekening van Huurder.

4. Huurprijs 4.1 De huur wordt berekend vanaf de eerste dag van de maand waarin het Product wordt geleverd. Huurder krijgt voor de eerste maand pro rata korting voor de dagen dat Huurder niet over het Product heeft kunnen beschikken.

4.2 Voor de opstartkosten brengt Elbuco een vooraf overeengekomen bedrag bij de Huurder in rekening. De opstartkosten dienen voorafgaand aan de aflevering van de Producten te worden voldaan.

4.3 Tenzij anders vermeld, zijn alle in de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden genoemde prijzen incl. BTW, maar exclusief andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

4.4 BTW-verhogingen en eventuele kostenverhogingen van derden kunnen aan de Huurder worden doorbelast.

4.5 Behalve wanneer de bevoegdheid tot prijsverhoging uit de wet voortvloeit kan Elbuco de huurprijs gedurende de eerste drie maanden van de Overeenkomst niet verhogen.

5. (Niet tijdige) betaling 5.1 Betaling van de eerste termijn van de huurprijs wordt gefactureerd bij de eerste maandelijkse betaling. De eerste maandelijkse betaling vindt plaats op de eerste vervaldag na levering van het Product. Betaling van de vervolgtermijnen dient te geschieden maandelijks bij vooruitbetaling middels automatische incasso waarvoor Huurder aan Elbuco toestemming geeft, dan wel per acceptgiro. Indien Huurder per acceptgiro betaalt, worden per betaling administratiekosten in rekening gebracht. Deze administratiekosten worden éénmaal per jaar door Elbuco vastgesteld.

5.2 Bij niet tijdige betaling wordt de Huurder schriftelijk of elektronisch aangemaand. Deze aanmaning vindt maandelijks plaats.

5.3 Bij niet tijdige betaling schiet Huurder tekort in de nakoming van de Overeenkomst en komt Huurder in verzuim.

5.4 Bij niet tijdige betaling is Huurder de volgende kosten aan Elbuco verschuldigd:

a. De wettelijke rente voor consumententransacties per (gedeelte van een) maand over het opeisbare bedrag;

b. Administratiekosten zoals die jaarlijks door Elbuco worden vastgesteld;

c. Aanmaningskosten per schriftelijke of elektronische aanmaning. De aanmaningskosten worden éénmaal per jaar door Elbuco vastgesteld. 5.5 Bij niet-nakoming van de Overeenkomst komen alle door Elbuco gemaakte redelijke kosten, gemaakt ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte, voor rekening van Huurder. Bij het in rekening brengen van buitengerechtelijke incassokosten zal Elbuco de bepalingen uit het ‘Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten’ in acht nemen.

5.6 Bij niet tijdige betaling is Elbuco gerechtigd om het gehuurde product op afstand uit te zetten of te blokkeren.

5.7 Alle aan Huurder in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Huurder is niet bevoegd tot verrekening van vorderingen, uit welke hoofde ook.

6. Garantie, onderhoud en reparaties, verlies van waarde en diefstal van het Product 6.1 Alle door Elbuco geleverde en/of ter beschikking gestelde zaken en/of diensten dienen te worden gebruikt overeenkomstig de door Elbuco verstrekte aanwijzingen en/of de gebruiksaanwijzing. Bij twijfel over de toepassing of gebruik dient Huurder zich tot de bij Elbuco beschikbare specialisten te wenden.

6.2 Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen garandeert Elbuco de deugdelijkheid en kwaliteit van de door haar geleverde en/of ter beschikking gestelde zaken en/of diensten alsmede de uitvoering naar beste kunnen van door haar verrichtte diensten. Onder de garantie vallen niet de gevolgen van normale slijtage of onoordeelkundig dan wel onjuist gebruik.

6.3 Elbuco verricht noodzakelijk controles, onderhoud en reparaties aan het Product.

6.4 Bij het tekortschieten in de nakoming van de Overeenkomst door Huurder, heeft Elbuco het recht het uitvoeren van onderhoud en reparaties op te schorten.

6.5 Kosten van onderhoud en reparaties komen voor rekening van Elbuco, tenzij deze het gevolg zijn van ondeugdelijk gebruik van het Product door Huurder. Huurder vergoedt Elbuco in dat geval de kosten die Elbuco moet maken om het Product te laten repareren of vervangen.

6.6 Controles, onderhoud en reparaties worden in beginsel bij Huurder uitgevoerd. Indien Elbuco het Product voor controle, onderhoud en reparaties moet meenemen, zal Elbuco voor een tijdelijk vervangend Product zorgen of een deel van de huursom aan Huurder restitueren, op voorwaarde dat geen sprake is (geweest) van ondeugdelijk gebruik van het Product.

6.7 Indien het Product niet kan worden gerepareerd door een technisch defect, zal Elbuco dit vervangen door een gelijk(soortig) Product. Dit laat de verdere voorwaarden van de Overeenkomst onverlet.

6.8 Huurder is verplicht om afdoende maatregelen te nemen om de kans op verlies of schade in relatie tot het onderhoud of de reparatie van het Product (zoals verlies van data op gegevensdragers) af te wenden en te beperken.

6.9 Ingeval het Product door een van buiten komende oorzaak (zoals water- of brandschade) is beschadigd of verloren gegaan, is Huurder aansprakelijk voor de kosten die Elbuco moet maken om het Product te repareren of te vervangen.

6.10 In geval van verlies van en/of schade aan het Product als gevolg van diefstal en/of vandalisme, is Huurder aansprakelijk voor de schade en/of de vervangingswaarde van het Product.

7. Aansprakelijkheid 7.1 De aansprakelijkheid van Elbuco uit hoofde van de Overeenkomst is uitdrukkelijk beperkt tot de in het vorige artikel omschreven garantieverplichting. Elke aanvullende of vervangende schadevergoeding in welke vorm dan ook alsmede vergoeding van gevolgschade, in welke vorm dan ook, is uitgesloten.

7.2 Onverminderd het in het vorige lid bepaalde is Elbuco slechts en uitsluitend aansprakelijk voor persoons- of zaakschade ontstaan bij of als direct gevolg van het uitvoeren van de Overeenkomst of als direct gevolg van de levering van gebrekkige zaken beperkt tot maximaal een bedrag gelijk aan de huurprijs voor 6 (zes) maanden per gebeurtenis per jaar waarbij een reeks van opeenvolgende samenhangende gebeurtenissen beschouwd wordt als één gebeurtenis.

7.3 Elbuco is nimmer gehouden tot vergoeding van bedrijfs- of economische schade waaronder mede dient te worden verstaan gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en/of andere indirecte schade.

7.4 Elbuco is in geen geval aansprakelijk voor onderbrekingen en/of storingen van (of bij aanbieders/leveranciers van) energieleveranties en/of telecommunicatiediensten/verbindingen, het niet functioneren van accu’s en/of batterijen, kortsluiting, waterschade, blikseminslag, brand/rookschade en alle andere oorzaken die niet aan Elbuco verweten kunnen worden of niet voor risico van Elbuco komen als gevolg waarvan de door Elbuco geleverde en/of ter beschikking gestelde zaken en/of diensten niet (naar behoren) functioneren.

7.5 Huurder is gehouden zich gedurende de Overeenkomst te verzekeren tegen het risico van diefstal, verlies en/of beschadiging van het Product conform gebruikelijke voorwaarden. De kosten van verzekering komen voor rekening van huurder. Op eerste verzoek van Elbuco verleent huurder inzage in de polis van voornoemde verzekering.

8. Huurperiode, contractoverdraging en vroegtijdige beëindiging 8.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor de periode als vermeld in de Overeenkomst en kan door Huurder behoudens op grond van de artikelen 2.2 en 8.2 van deze algemene voorwaarden niet tussentijds worden beëindigd.

8.2 Na afloop van de termijn als bedoeld in artikel 2.2 van deze algemene voorwaarden, heeft de Huurder het recht tot de eerste 3 maanden van de Overeenkomst zijn verstreken deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen. Huurder is in die situatie uitsluitend de initiële opstartkosten als bedoeld in artikel 4.2 van deze algemene voorwaarden en de huur verschuldigd over de periode dat de Overeenkomst heeft geduurd. Zo nodig wordt de huurprijs pro rata berekend.

8.3 Na afloop van de termijn als bedoeld in artikel 8.1 van deze algemene voorwaarden, wordt de Overeenkomst stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd. Indien de Overeenkomst is verlengd voor onbepaalde tijd, hebben beide partijen het recht die Overeenkomst te allen tijde schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste een maand.

8.4 Elbuco heeft het recht de Overeenkomst onmiddellijk en zonder ingebrekestelling tussentijds te beëindigen indien Huurder:

a. Insolvent is/dreigt te worden;

b. Al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van Huurder het faillissement wordt aangevraagd;

c. Ingeval van beslaglegging of dreigende beslaglegging bij Huurder op zaken waarin of waarop zich zaken van Elbuco bevinden;

d. Een verzoek tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling ex artikel 284 Fw voor Huurder is ingediend;

e. Overlijdt;

f. Onder curatele is of zal worden gesteld;

g. Zodanig onjuiste informatie heeft verstrekt dat Elbuco de Overeenkomst niet (onder dezelfde voorwaarden) was aangegaan;

h. Het Product door diefstal niet meer in bezit heeft.

Elbuco zal wegens beëindiging als bedoeld in dit artikel nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

9. Beëindiging Overeenkomst 9.1 Bij beëindiging van de Overeenkomst heeft Elbuco het recht het Product op te halen en geeft Huurder Elbuco toegang tot het Product in goede, oorspronkelijke, schone en complete staat inclusief daarbij behorende bescheiden en accessoires.

9.2 Wanneer Huurder het Product bij beëindiging van de Overeenkomst tegen de overeengekomen looptijd van de Overeenkomst niet teruggeeft, is Huurder aan Elbuco een bedrag verschuldigd ter hoogte van de koopprijs, die geldt op het moment van beëindiging.

9.3 Ingeval Huurder aan zijn verplichtingen jegens Elbuco heeft voldaan en de Overeenkomst wordt beëindigd tegen de overeengekomen looptijd van de Overeenkomst, heeft Huurder het recht het Product te kopen. De koopprijs wordt eenzijdig door Elbuco vastgesteld.

9.4 Het eigendom van het verkochte Product gaat over op Huurder op het moment dat aan alle verplichtingen op grond van de Overeenkomst en koopovereenkomst is voldaan.

10. Diversen 10.1 Elbuco zal gerechtigd zijn de eigendom van het Product en de voor hem uit de Overeenkomst c.a. voortvloeiende rechten en verplichtingen, alsmede de gehele daaruit voortvloeiende rechtsverhouding, aan derden over te dragen. Door ondertekening van de Overeenkomst verleent de Huurder bij voorbaat aan Elbuco de daarvoor vereiste toestemming of medewerking. Elbuco blijft jegens de Huurder naast deze derde(n) aansprakelijk voor de verplichtingen uit de Overeenkomst, tenzij de Huurder en Elbuco expliciet anders overeenkomen.

10.2 Huurder mag rechten uit deze Overeenkomst niet aan derden overdragen zonder schriftelijke toestemming van Elbuco.

10.3 De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.

Algemene voorwaarden | Baby bedzzzy matras

Algemene voorwaarden voor het baby bedzzzy matras. Let op! Mocht je een ander product van ons bestellen gelden er andere algemene voorwaarden voor jou.

ALGEMENE VOORWAARDEN Bedzy B.V. – Bedzzzy Baby Matras

Artikel 1 – Begrippen

In onderhavige algemene voorwaarden gelden de volgende begrippen:

Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden;

Bedzy B.V: Bedzy B.V. , gevestigd aan de Maagdenburgstraat 26, 7421 ZC en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 7 5 1 2 6 3 8 9 of een daaraan gelieerde onderneming; Einddatum: de datum waarop de Overeenkomst eindigt zoals uiteengezet in artikel 15; }
E-mail: support@bedzzzy.com ;
Gebruiksvoorwaarden: de voorwaarden omtrent het gebruik van het Gehuurde door de Huurder; Gehuurde: het gehuurde product of de gehuurde producten;
Huurder: iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon die een Overeenkomst sluit; Overeenkomst: de overeenkomst tussen bedzzzy en Huurder voor het gebruik van het Gehuurde door Huurder alsmede iedere andere overeenkomst tussen bedzzzy en Huurder;
Producent: de producent als bedoeld in artikel 6:187 van het Burgerlijk Wetboek; en
Website: www.bedzzzy.com

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op de Overeenkomst van bedzzzy.
  2. Bedzzzy is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen en zal de Huurder hierover schriftelijk informeren. De Huurder is in dat geval gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.
  3. De algemene voorwaarden van de Huurder worden uitdrukkelijk uitgesloten van toepasselijkheid.
  4. Bedzzzy behoudt zich het recht voor om bij huurder een kredietwaardigheidstoets af te nemen en op basis van zo’n toets een huuraanvraag af te wijzen.

Artikel 3 – Aanbod en totstandkoming
1. Prijsvoorstellen zijn vrijblijvend en kunnen op elk moment geannuleerd of gewijzigd worden.
2. De Overeenkomst komt tot stand nadat de Huurder de bestelprocedure via de Website heeft doorlopen en de Huurder geaccepteerd is op basis van de kredietwaardigheidstoets.

Artikel 4 – Overeenkomst
1. Huurder krijgt voor de duur van de Overeenkomst de beschikking over het Gehuurde.
2. De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing zoals vastgesteld in artikel 5.

Artikel 5 – Gebruiksvoorwaarden: Gebruik van het Product door Huurder

 1. Huurder is gehouden voor zover dat in zijn vermogen ligt (de inhoud van) het Product terstond na ontvangst en in elk geval voor ingebruikneming te controleren. Bij twijfel omtrent de goede staat, alsmede bij kenbare slechte staat van het Product en/of de inhoud daarvan zal Huurder bedzzzy daarvan terstond telefonisch op de hoogte stellen.
 2. Huurder gedraagt zich als goede huurder, gaat zorgvuldig met het Product om, onder andere door het tegen beschadiging en/of diefstal te beveiligen, er geen wijzigingen in aan te brengen, zegels of coderingen te verwijderen of te verbreken en/of eventueel optredende schade zoveel mogelijk te beperken.
 3. Huurder zal bij de levering en het gebruik van door bedzzzy geleverd producten, alle instructies van bedzzzy en de fabrikant van het betreffende product opvolgen.
 4. Huurder verricht zelf geen reparaties aan het Product en /of laat daaraan geen reparaties verrichten, tenzij bedzzzy hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.
 5. Huurder dient op eerste verzoek van bedzzzy toegang tot het Product te verlenen, zodat bedzzzy de toestand daarvan kan inspecteren.
 6. Indien Huurder constateert, vermoedt of redelijkerwijs kan vermoeden dat enig defect, mankement, diefstal en / of schade aan en/of als gevolg van het gebruiken van het Product voordoet dient hij bedzzzy daarvan onmiddellijk en in elk geval binnen 48 uur in kennis te stellen. Hetzelfde geldt, indien het Product is blootgesteld aan een sterke warmtestraling, zoals bij brand, of aan enige andere omstandigheid of invloed, waarvan Huurder vermoedt of redelijkerwijze had kunnen vermoeden, dat deze omstandigheid of invloed op enigerlei wijze direct of indirect enig schadelijk effect op het Product kan hebben gehad. Bedzzzy is niet aansprakelijk voor enige schade aan het Product ontstaan door de te late melding.

Artikel 6 – Verplichtingen van de Huurder
1. De Huurder is gehouden om medewerking te verlenen aan bedzzzy en om tijdig alle relevante gegevens ter beschikking te stellen die noodzakelijk zijn of kunnen zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.
2. De Huurder is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan bedzzzy verstrekte gegevens, ook indien die gegevens via een derde aan bedzzzy worden aangeleverd. Bedzzzy is in alle gevallen gerechtvaardigd op deze aangeleverde informatie te vertrouwen.
3. Het Gehuurde is bestemd voor persoonlijk gebruik, dat wil zeggen voor gebruik door de personen die tot het huishouden van de Huurder behoren. Het is daarom niet toegestaan het Gehuurde aan iemand door te geven of door iemand anders te laten gebruiken dan door de hiervoor bedoelde personen.
4. De Huurder dient om te gaan met het Gehuurde zoals een goede Huurder betaamt. Hij dient het Gehuurde overeenkomstig de bestemming en de Gebruiksvoorwaarden in artikel 5 te gebruiken.
5. Na de duur van de Overeenkomst is de Huurder gehouden het Gehuurde in oorspronkelijke staat aan bedzzzy te retourneren.


Artikel 7 – Niet nakomen verplichtingen
1. Bedzzzy is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te zeggen door middel van een schriftelijke mededeling aan Huurder, indien: a. Huurder in verzuim is met de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst; b. Huurder surséance van betaling aanvraagt of hem surséance van betaling wordt verleend; c. het faillissement van Huurder wordt aangevraagd, of hij in staat van faillissement wordt verklaard; d. Huurder onder curatele wordt gesteld of de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing wordt; e. Huurder het Gehuurde gebruikt in strijd met de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden of de Gebruiksvoorwaarden; f. ten laste van Huurder beslag wordt gelegd op het Gehuurde; g. Huurder naar het oordeel van bedzzzy misbruik maakt van het Gehuurde of van de dienstverlening van bedzzzy; of h. Huurder opzettelijk onjuiste informatie verschaft aan bedzzzy .

Artikel 8 – Prijzen en betaling

 1. Huurder is verplicht om bij het afsluiten van de Overeenkomst een machtiging af te geven tot automatisch incasso van de maandelijkse kosten die voortvloeien uit de Overeenkomst en alle andere verschuldigde kosten.
  2. De overeengekomen prijzen zijn inclusief btw en overige overheidsheffingen.
  3. De op de Website vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten. De Huurder draagt de verzendkosten. De hoogte van de verzendkosten wordt voordat de Huurder zijn bestelling kan bevestigen op de Website aan de Huurder kenbaar gemaakt.
  4. Gedurende de duur van de Overeenkomst wordt de prijs van het Gehuurde niet gewijzigd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van verandering in het btw-tarief en overige overheidsheffingen.
  6. Voor betaling kan de Huurder uitsluitend gebruik maken van de door bedzzzy op de Website aangeboden betalingsmogelijkheden.
  7. In geval van te late betaling zal de Huurder van rechtswege in verzuim zijn en vanaf de factuurdatum wettelijke rente verschuldigd zijn (op grond van artikel 6:119 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek).

Artikel 8 – Levering van het Gehuurde

 1. Bedzzzy (i) stuurt het Gehuurde op naar de door Huurder opgegeven adres.
  2. De opgegeven of overeengekomen levertermijnen en -tijden zijn geen fatale termijnen.
  3. Bedzzzy voert hetgeen is overeengekomen naar beste kunnen uit, met inachtneming van de gerechtvaardigde belangen van de Huurder. Bedzzzy staat niet in voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
  4. Indien bedzzzy het Gehuurde niet binnen dertig dagen kan leveren, dan stelt bedzzzy de Huurder daarvan per e-mail op de hoogte.
  5. Indien, ongeacht de reden, de Huurder nalaat de (tijdige) levering van het Gehuurde te aanvaarden, dan komen alle door bedzzzy gemaakte kosten in verband met de aanbieding alsmede de bijkomende kosten van vervoer, bewaring en opslag, voor rekening van de Huurder.

Artikel 10 – Schade en verjaringstermijn

 1. De Huurder is gehouden schade zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen twee dagen nadat de schade is ontstaan of bekend werd, per Email aan bedzzzy te melden. De Huurder dient een foto van de schade bij te voegen bij de e-mail.
  2. Alle wettelijke vorderingen van de Huurder jegens bedzzzy die voortvloeien uit schade die te wijten is aan bedzzzy, zullen vervallen na één jaar te rekenen vanaf de datum waarop de desbetreffende vordering verschuldigd werd door de schadeveroorzakende gebeurtenis.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

 1. Elke partij is aansprakelijk voor schade die door de andere partij is geleden in verband met deze overeenkomst, voor zover die partij aansprakelijk is voor deze schade onder de toepasselijke wetgeving.
  2. In de gevallen als genoemd in Afdeling 3 van Titel 3 van Boek 6 is tevens de Producent aansprakelijk voor schade die wordt geleden.
  3. Bedzzzy is nimmer gehouden tot vergoeding van bedrijfs-en of economische schade waaronder mede dient te worden verstaan gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en/of andere indirecte schade.

Artikel 12 – Overmacht

 1. In geval van overmacht (in de zin van artikel 6:75 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek) van de zijde van een der partijen zal de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden opgeschort, zonder dat een der partijen gehouden is tot een vergoeding aan de andere partij.
  2. Indien bedzzzy weet of het vermoeden heeft dat het Gehuurde (deels) niet tijdig geleverd kan worden door overmacht, dan stelt bedzzzy de Huurder daarvan zo spoedig mogelijk per e-mail op de hoogte.
  3. Indien redelijkerwijs te verwachten valt dat de overmacht situatie langer dan drie maanden zal duren, of al meer dan drie maanden duurt, kan de andere partij per aangetekende brief de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en buitengerechtelijk ontbinden, zonder dat zulks enig recht op vergoeding verschaft.

Artikel 13 – Eigendom en overdracht

 1. Het Gehuurde blijft te allen tijde eigendom van bedzzzy .
  2. Het is Huurder niet toegestaan ten behoeve van een derde partij enig (zekerheids)recht op het Gehuurde te vestigen of te verlenen.
  3. Het is de Huurder niet toegestaan het Gehuurde op enigerlei wijze te wijzigen.
  4. De Huurder mag rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst niet overdragen aan derden.

Artikel 15 – Looptijd en einde Overeenkomst

 1. Het Gehuurde wordt voor een minimale periode gehuurd, zoals aangegeven op de Website, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Na verloop van die minimale periode, of indien daarvan is afgeweken, na verloop van de overeengekomen periode, wordt de huurperiode van het Gehuurde stilzwijgend steeds verlengd met de duur van respectievelijk de minimale periode of de overeengekomen periode.
 2. De Huurder kan de Overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden tot een termijn van 14 dagen te rekenen vanaf de dag nadat de Overeenkomt wordt gesloten. Indien de Huurder uitdrukkelijk heeft verzocht om de nakoming van de Overeenkomst door bedzzzy gedurende de hiervoor vermelde termijn van 14 dagen, is de Huurder wanneer de Overeenkomst op de grond van dit artikel wordt ontbonden de huur verschuldigd voor de periode dat de Huurder het Product in gebruik heeft gehad.
 3. Het Gehuurde dient uiterlijk op de Einddatum van de Overeenkomst ter verzending te worden aangeboden bij een postbedrijf. De Huurder draagt de verzendkosten voor het retourneren van het Gehuurde. Indien het Gehuurde niet tijdig door bedzzzy wordt ontvangen of niet-tijdig ter verzending wordt aangeboden, wordt de huurperiode steeds met 30 dagen verlengd.

Artikel 16 – Ongeldigheid van een of meer bepalingen

 1. De ongeldigheid van een der bepalingen van de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden zal de geldigheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden onverlet laten.
  2. Indien en voor zover een der bepalingen van de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden ongeldig is of naar de beginselen van redelijkheid en billijkheid onder de gegeven omstandigheden onaanvaardbaar is, dan zal tussen de partijen een bepaling gelden die gezien alle omstandigheden aanvaardbaar is.

Artikel 17 – Toepasselijk recht en jurisdictie
1. De rechtsbetrekkingen tussen bedzzzy en de Huurder worden uitsluitend beheerst door het Nederlands recht. 2. Alle geschillen tussen bedzzzy en de Huurder zullen worden beslecht door de bevoegde rechtbank van Amsterdam, tenzij een consument in een andere lidstaat domicilie heeft